Bodelning-Sambo

Bodelningsavtal sambo - Hämta bodelningsavtal!

Bodelningsavtal sambo - Ladda ner ett bodelningsavtal för sambor här!Bodelningsavtal sambo – Bodelning är inte något som bara kan ske mellan makar vid skilsmässa eller genom den ena makens frånfälle. Även sambor som permanent flyttar ifrån varandra kan bodela egendom. Det finns emellertid skillnader mellan bodelning mellan makar och bodelning vid upphörande av ett samboförhållande.

Den största skillnaden handlar om vad som enligt lagen betraktas som gemensam egendom och därför ska ingå i bodelningen. Enligt sambolagen är det ”sambornas gemensamma bostad och bohag” som ska ingå i bodelningen, inget annat. Mellan makar kan den egendom som är föremål för bodelningen vara både mer och mindre omfattande än vad som gäller för sambor.

Bodelning sambo

Bodelning mellan sambor ska ske om någon av de samboende begär det, och det senast inom ett år efter samboförhållandets upphörande. Viktigt att notera är att bestämmelserna om bodelning mellan sambor inte gäller om parterna i ett samboavtal har avtalat om annat.

Vid bodelningen ska den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget delas lika mellan parterna. Man kan emellertid göra undantag i det fall en av parterna har ett särskilt behov av att behålla bostaden och/eller delar av bohaget. Om den ena parten så att säga tar över egendom från den andra, ska ersättning normalt betalas i pengar.

Bodelningsavtal sambor

Det är en god idé att dokumentera hur beräkningen av sambornas andelar i den gemensamma egendomen har gått till och hur överföringen av egendomen sker. För att undvika framtida tvister är det klokt att upprätta ett bodelningsavtal. Det finns formkrav för bodelningsavtal, varför det är klokt att använda en färdig mall för bodelningsavtal mellan sambor.

Gemensam bostad

Vad säger då lagen närmare om vad som ska betraktas som en gemensam bostad? Den viktigaste punkten är att bostaden ska ha förvärvats med syftet att den ska vara en permanentbostad för de samboende. Om en av samborna ägde bostaden innan samboförhållandet påbörjades är den inte att anses som en gemensam bostad, och det alldeles oavsett samboförhållandets längd.

Vad gäller det gemensamma bohaget avses framför allt möbler och annan inredning samt hemelektronik. Viktigt att notera är att en bil aldrig kan ingå i bodelning mellan sambor. Inte heller båtar, sommarstugor och annan liknande egendom. Emellertid kan allmänna bestämmelser om samäganderätt bli aktuella.

Klicka här för att ladda ner ett bodelningsavtal som är upprättat speciellt för sambor!