Bodelning-Sambo

Bodelning mellan sambor

Bodelning

I motsats till vad fallet är för äkta makar så kan inte sambor göra en bodelning under bestående samboförhållande. Sambor kan bara göra en bodelning när samboförhållandet tar slut.

En bodelning mellan sambor omfattar endast så kallad samboegendom, det vill säga bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk. All annan egendom faller således utanför bodelningen oavsett om den har förvärvats före eller under er tid som sambor. Bodelning skall ske om någon av samborna begär detta vid samboförhållandets upplösning.

Vanligen genomförs bodelningen på så vis att det gemensamma boet delas lika mellan samborna oberoende av vem av dem som köpt egendomen. Som tidigare redogjorts för så omfattas endast gemensam bostad samt gemensamt bohag av bodelningen. Med gemensam bostad avses sambornas permanentbostad. Den gemensamma bostaden kan utgöra en fastighet, bostadsrätt, hyresrätt eller annan bostad som införskaffats för att vara sambornas gemensamma hem. Med gemensamt bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annan inredning.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal som är speciellt upprättat för sambor!