Bodelning-Sambo

Bodelning sambo – Ladda ner bodelningsavtal!

När samboförhållandet upphör skall samboegendomen fördelas mellan samborna. Sambolagen reglerar rätten till bodelning av samboegendom, dvs sambornas gemensamma bostad och bohag.

När ett samboförhållande upplöses ska den egendom som har förvärvats för det gemensamma boendet, samboegendomen, delas lika mellan samborna, förutsatt att en av samborna begär det. Samboegendomen omfattar den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget. Undantag ska emellertid göras för egendom som är sambornas enskilda egendom genom arv, gåva eller villkor i testamente. Villkor i ett samboavtal kan också medföra undantag från huvudregeln.

Vid en bodelning mellan sambor ska man i praktiken följa samma regler som vid en bodelning vid äktenskapsskillnad. Först gör samborna en utredning av vad som utgör samboegendom. Nästa steg är att avräkna eventuella skulder från samboegendomen. I det sista skedet sker själva utskiftningen av boet. Huvudregeln är att samboegendomen ska delas lika. Ett undantag gäller om den ena av samborna har ett större behov av den gemensamma bostaden och/eller bohaget än den andra.

En bodelning mellan sambor behöver inte dokumenteras i ett bodelningsavtal, men det finns flera skäl till att ändå göra det. Med ett skriftligt bodelningsavtal finns ett tydligt bevis på att bodelningen är genomförd och en dokumentation på hur den genomfördes. Genom detta kan en av de tidigare samborna inte komma med krav i efterhand. Bodelningsavtalet visar också på de faktiska förmögenhetsöverföringarna samborna emellan, vilket utgör bevis gentemot sambornas respektive borgenärer.

Om en av samborna ska bo kvar i en gemensamt förvärvad fastighet krävs ett bodelningsavtal för att den kvarboende ska kunna ansöka om lagfart som ny ägare till fastigheten.

Om du är osäker på hur du ska upprätta ett bodelningsavtal mellan sambor bör du kontakta en jurist kunnig på området alternativt ladda ner en färdig mall för bodelning mellan sambor. På Juridiskadokument.nu kan du ladda ner en färdig mall med tydliga instruktioner om hur du går tillväga för att upprätta ett bodelningsavtal enligt alla konstens regler.

En begäran om bodelning måste göras senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Om en av samborna vägrar att genomföra en bodelning trots att den andra sambon begär detta, kan den sistnämnda sambon ansöka om att tingsrätten skall utse en bodelningsförrättare.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal speciellt anpassat för bodelning mellan sambor!